Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν. 4014

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αναλυτικά…

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) Ν. 1577/1985

Περιεχόμενο νόμου…

Κτηριακός Κανονισμός

Περιεχόμενο …

Εργασίες μικρής κλίμακας

Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών – Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αναλυτικά …

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε με Ν.2381/2000.Αναλυτικά …

Διατάξεις για την εισφορά σε γη.

Αναλυτικά …

Εκτός σχεδίου δόμηση.

Αναλυτικά …

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030.

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.Αναλυτικά …

Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83).

Επεκτάσεις σε αυθαίρετα.Αναλυτικά …

EN